حفر ترانشه بر روی ساختمان های مجاور چه اثراتی دارد ؟

حفر ترانشه بر روی ساختمان های مجاور چه اثراتی دارد ؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مقاله : 5 دقیقه


حفر ترانشه بر روی ساختمان های مجاور چه اثراتی دارد ؟

به طورمشخص ، حفر ترانشه بر ساختمان های مجاور تاثیر می گذارد و باعث فرو نشستن آنها می شود. عوامل اصلی موثر بر نشست ساختمان ، وادادگی خاک و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی می باشند. هر دوی این عوامل دراثر حفرترانشه تحریک می شوند. این مقاله به بررسی اثر حفر ترانشه بر ساختمان های مجاور ؛ براساس برآورد نظری خواهد پرداخت.


اثر ترانشه بر ساختمان های مجاور
شکل 1:اثر حفر ترانشه بر ساختمان های مجاور

حفر ترانشه به دلایل زیر بر ساختمان های اطراف تاثیر می گذارد:

1) وادادگی خاک بر اثر حفاری

2)کاهش سطح آب های زیرزمینی به دلیل حفاری


اگر می خواهید در مورد عواملی که باعث جلوگیری از ریزش ترانشه می شوند بیشتر بدانید این مقاله را بخوانید :

چگونه از ریزش ترانشه جلوگیری کنیم ؟

وادادگی خاک بر اثر حفاری

هنگامی که یک ترانشه ، نزدیک ساختمانی حفر می شود ، وادادگی خاک و متعاقب آن فرونشستگی ساختمان ؛ به احتمال زیاد همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است ، می باشد.


نشست و خرابی پی ساختمان به دلیل حفر ترانشه
شکل2:نشست یا خرابی پی ساختمان به دلیل حفر ترانشه

بنابراین ، فراهم کردن اتکاء و تقویت کردن ترانشه برای جلوگیری از وادادگی ، همانگونه که درشکل 2 نشان داده شده است ، و به عنوان راه حل جایگزین ، حفر ترانشه با فاصله از پی ساختمان که ممکن است همیشه جوابگو نباشد ضروری می باشد.
پشتیبانی ترانشه از حرکت خاک
علاوه براین ، برآورد نظری می تواند به عنوان معیاری درنظرگرفته شود که معین میکند آیا حفر ترانشه ی مورد نظر بر ساختمان از کف پی تا سطح زمین رسم می شود.اگر ترانشه در2H:1Vمجاور اثر می گذارد یا خیر . براساس شکل 4 خطی به شیب ¬¬ داخل این خط (محدوده ی بین محور عمودی و خط رسم شده) قرارگیرد ، در این صورت مهندس پروژه باید احتمال وادادگی خاک و نهایتا نشست پی ساختمان را در نظر بگیرد.


 اجتناب کردن از قرار گرفتن ساختمان در محدوده یک خط
شکل 4: ساختمان در محدوده ی خط قرارمی گیرد ، ازاین وضعیت باید اجتناب شود

درنهایت ، اگرخاک محل پروژه ، خاک ماسه ای بسیار روان باشد ، آنگاه براساس آنچه که در شکل 5 نشان داده شده است ، خط رسم شود.3H:1V ، با شیب 2H:1Vراهنما ، باید به جای شیب


 ایجاد خط راهنما درمحل پروژه
شکل 5 :خط راهنمای اثر حفر ترانشه بر ساختمان های مجاور در شرایط وجود خاک ماسه ای بسیار روان در محل پروژه

کاهش سطح آب های زیرزمینی براثر حفاری

روی هم رفته، آب زیرزمینی از زمین های اطراف ترانشه حرکت کرده و در محل حفاری رسوخ می کند . همانطور که درشکل 6 نشان داده شده است ، این اتفاق سطح آب زیرزمینی را در زمین های مجاور ترانشه کاهش خواهدداد.تنش موثر در اثر کاهش آب زیرزمینی افزایش می یابد و درنتیجه ی آن ، پی ساختمان در معرض نشست قرار خواهد گرفت . بالاخره ، کاهش سطح آب های زیرزمینی ، تنش موثر بر لایه ی خاک رس نشان داده شده در شکل 6 را افزایش می دهد و تنش موثر بزرگتری موجب نشست پی می شود.
 کاهش سطح آب های زیر زمینی بر اثر حفاری

شرکت خاکبرداری اصفهان آماده هر گونه همکاری در تمامی پروژه هایی مانند گودبرداری در اصفهان ، تخریب ساختمان در اصفهان با ، هزینه مناسب خاکبرداری می باشد صورت درخواست همکاری با ما تماس بگیرید.

انواع روش های رایج تثبیت خاک با عوامل مختلف

انواع روش های رایج تثبیت خاک

رایج ترین روش ها برای تخریب سازه های بتنی

بهترین روش های تخریب بتن برای سازه های بتنی فرسوده

انواع پی شمع کوبی و کاربرد آن در ساخت و ساز

انواع مختلف پی شمعی در ساخت و ساز کدامند؟

آدرس دفتر : اصفهان - خیابان آمادگاه
انتهای خیابان آمادگاه -نرسیده به چهاراه فلسطین